شرکت در حال حاضر به امضا معاملات اجاره نامه برای 50 منطقه درصد در دست ساخت