به همین دلیل است که نیاز به درهم شکستن آهن سنگ تحمل سنگ معدن وجود دارد