لیست هزینه های که یک شرکت استخراج معدن است به تحمل